Helseskipet

Den visuelle metaforen ”HELSESKIPET”

TRYKK PÅ BILDET for å laste ned større versjon

"Livet er en reise, og et bilde kan si mer enn 1000 ord. Derfor har jeg samlet de mest nyttige helseprinsippene i 'Helseskipet'.

Hvilke helsefremmende prinsipper er mest nyttige å følge for deg? Hvordan kan du favne både helheten og de individuelle detaljene? Her introduseres ”Helseskipet” som en ny visuell metafor for livskvalitet og helse. Den beskriver livet som en reise med ditt skip. Gjennom å rydde og  strukturere kan metaforen bidra til å guide veloverveide helsevalg for deg og dine nærmeste. I tillegg kan ”Helseskipet” brukes i klinikken for å tilpasse behandlingen og fremme et godt samarbeid mellom deg og din behandler.

Som en ”livsguide” kan den visuelle metaforen ”Helseskipet” gjøre det lettere å SE noen grunnleggende prinsipper som kan tilpasses dine behov. Nedenfor beskrives den mest omfattende av de 3 versjonene av ”Helseskipet” på en kortfattet måte. Det diskuteres også hvordan disse prinsippene kan brukes for å stimulere et konstruktivt samarbeid i klinikken.

Lasten

Lasten er delt opp i bevegelse, mentale, smerte, stress, livsstil/miljø/sosiale, samt sykdom/skade/reparasjon. Basert på både dine gener og livserfaringer finner du som alle mennesker både grønne positive nyttige og røde negative unyttige faktorer i lasten. De får deg henholdsvis nærmere eller lengre bort fra din selvoppnevnte verdibaserte kurs. En relativt stor kule er en viktigere faktor for tiden, og desto lengre ut på siden den befinner seg, jo mindre påvirkbar er den. Så de mer påvirkbare faktorene ligger mer sentralt. Grønne og røde piler viser på godt og vondt potensiale for påvirkninger mellom de ulike elementene. All lasten samles til en hver tid i din totale status.”Helseskipet”

Tenk deg at du reiser gjennom livet med ditt skip, sammen med andre skip som er andre mennesker. Hva vil du bruke reisen til? Underveis er det bare nåtid med både opp og nedturer som finvær og styggvær. Valgene du tar påvirker kursen, og små kursendringer kan på sikt få store konsekvenser for hvordan ferden blir. ”Sinnsrobønnen” sier at: “gi meg sinnsro til å godta de tingene jeg ikke kan endre (aksept), mot til å forandre de tingene jeg kan endre (kontroll), og visdom til å vite forskjellen (fleksibilitet)”. Dette passer godt inn i metaforen om “Helseskipet” - ”ikke styr været, styr skipet kæpt´n”!


Hva er viktig på ferden? Kanskje 3 spørsmål skiller seg ut: 1. Hvilken kurs er ønskelig for deg, altså mål og verdier? 2. Hvordan er det for tiden med lasten i skipet, altså positive nyttige og negative unyttige faktorer? 3. Og hvordan skal du styre skipet videre via gode handlinger og væremåter?


Kursen og styringen

Skipet styrer du via skipsrattet og de 3 motorene. Da både handlinger og væremåte kan prege kursen står det ”gjøre og være” inne i skipsrattet. I tillegg gjelder det å ha stabile motorer. Noen sentrale elementer er: Bevissthet – evnen til å være i nuet og observere. Kunnskap – er gull, kunnskap om livet, relasjoner og deg selv, kroppslig og mentalt. Villighet – viljestyrke og motivasjon er viktig for å gjennomføre det du har planlagt. Summen av disse ferdighetene kan gi deg en fleksibel balanse mellom kontroll og aksept. Såkalte feil er naturlig og menneskelig, men hvis du kontinuerlig jobber verdibasert ut i fra dine forutsetninger så er det alltid ”bra nok”.


De to mindre motorene bør fyre rimelig likt for å få skipet på rett kjøl. Ikke for mye eller for lite, men den gyldne middelveien er ofte best. Passe mye fysisk aktivitet, mat, søvn, stress osv. Krav og ressurser, både ytre krav fra omgivelsene og indre krav fra deg selv, bør tilpasses dine nåværende ressurser. En fin balanse mellom aktivitet og hvile er også mest helsefremmende.


På tross av kompleksiteten kan du alltid ta valg som påvirker ferden i en gunstig retning.Helseskipet i klinikken, behandleren som en ”los”

I klinikken vurderer behandleren din kurs, last og styring, for så å komme med forslag som kan hjelpe deg. De fleste behandlere ønsker å jobbe ut i fra dagens kunnskap og samtidig imøtekomme dine forventninger. I denne rollen har behandleren selv sine verdier og prinsipper, samt sine styrker og svakheter som ”los” for akkurat ditt skip.


En god ”los” bør både kunne zoome inn ved å skille ulike faktorer, men samtidig se helheten og sammenhengene. En helhetlig aktiv vinkling som involverer deg, som fremmer god kommunikasjon med personlig tilpassede løsninger synes å være best. Dette blir mulig via en evaluering av dine nåværende mestringsstrategier blant annet innen bevegelse, livsstil og håndtering av smerte. Både de nyttige og unyttige tilpasningene kan jobbes med.


Selv om du og behandleren er likeverdige på det samme havet, så møtes dere i forskjellige roller med mer eller mindre ulike forventninger. Du har invitert behandleren over til ditt skip, hvor dere sammen kan observere og resonere for å finne nøkler mot et felles mål. Teorier dannes, valg tas og spesielt med repetisjon kan vaner skapes via læring. Et godt samarbeid er avhengig av gjensidig tillit. Konstruktiv dialog med utgangspunkt i ”Helseskipet”, og eventuelt skriftliggjøring via spørreskjemaet ”Min reise” som følger med skipet, kan gi et ekstra kraftfullt moment for handling.


Skal behandleren være ”fikser”, ”kunnskapsformidler” eller ”coach”? Sikkert alt dette tilpasset dine behov, og avhengig av de verktøyene som er tilgjengelige. Behandleren er en av mange former for input som kan påvirke output i dine systemer. I dette samarbeidsprosjektet søker dere etter å matche status og tiltak. Ofte bør denne prosessen innbefatte ikke bare lindring av smerte, men også overføring av oppdatert kunnskap og helsefremmende strategier for livet. Verdistyrte handlinger og væremåter er alltid til det beste, uavhengig av eventuelle nåværende symptomer.


Kanskje kan du ha behov for hjelp til å klargjøre dine verdier og meningsfulle mål, rydde i dine nyttige og unyttige strategier, og konkretisere en handlingsplan. Av og til er det behov for videre henvisninger eller samarbeid med andre instanser. Som vist langt fremme i ”Helseskipet” kan behandleren fremme aktive tiltak som du selv gjør, for eksempel livsstilsendringer, fysisk og mental trening. Behandleren kan utføre passive tiltak på deg som injeksjoner og manuell terapi. Både funksjonelle tiltak som gode strategier i dagligdagse aktiviteter og formelle tiltak som du setter av egen tid til på siden av det vanlige livet kan benyttes. Både spesifikke tiltak rettet mot en spesiell faktor, eller mer generelle tiltak kan ha en gunstig effekt. Behandleren kan kanskje også påvirke din fokus, som for eksempel fokus inn mot kroppen, eller fokus ut mot mål i livet. En individuelt tilpasset miks av ulike tiltak kan brukes med god kvalitet, passe kvantitet og god timing. Ofte vil en gradvis eksponering mot meningsfulle mål gi en gunstig retning, mens kursen kontinuerlig evalueres og tilpasses avhengig av respons.Skipet som en ”livsguide”

Metaforen om ”Helseskipet” kan du bruke som en ryddeguide som menneske, i rollen som pasient og behandler. Alt du har lært, lest, sett, hørt og erfart kan puttes inn. Konsepter, filosofier, personer du er inspirert av, og ikke minst dine egne erfaringer. Knagger å henge opplevelsene på kan gjøre læringsprosesser lettere og læringskurver brattere. Hvor god skipper du er for deg selv, og hvor god los du er for andre personer, avhenger av mange faktorer. Uavhengig av dine roller kan du alltid ta tak i både dine nyttige og unyttige faktorer. Med erfaring kan du bli flinkere, både med deg selv og andre.


”Skjær i sjøen”

Metaforer som ”Helseskipet” har også potensiale til å hindre en god praksis. Ikke legg lista for høyt for deg selv eller andre. For mange prinsipper og teorier kan skape forvirring. Det enkle er ofte det beste. Uavhengig av roller, ikke fremstå som en ”bedreviter”, men være en god lytter. Behandleren bør huske at du er ekspert på deg selv. Samtidig bør du huske at gode råd fra andre kan skape en nyttig kursendring.


Det er mulig å benytte en av de lettere versjonene av ”Helseskipet”. Nytteverdien krever  imidlertid at du bruker prinsippene i praksis via gode konkrete handlinger.


Avslutning

Kunnskap om hvordan vi som mennesker fungerer er gull. Det er mulig å lære mer om hvordan vi praktisk kan hjelpe oss selv og andre. Selvsagt blir vi aldri utlært, men la oss sammen gjøre reisen så spennende, lærerik og givende som vi kan. I dette havet av muligheter kan kanskje visuelle metaforer som ”Helseskipet” og spørreskjemaet ”Min reise” være nyttige bidrag på ferden!?


Lykke til...

DU KAN LASTE NED

(TRYKK PÅ BILDENE)

Helseskipet

Letteste VersjonHelseskipet

Lett VersjonHelseskipet

Omfattende Versjon


Spørreskjema

"Min reise"