Bevegelse og fokus

”BEVEGELSE OG FOKUS”

TRYKK PÅ BILDET for å laste ned større versjon

Din mentale fokus og fysiske kroppsbruk henger tett sammen, og begge kan ha stor betydning for din helse og livskvalitet. Nedenfor beskrives ”Bevegelse og fokus”. I dette bildet samles en del nyttige prinsipper som kan hjelpe deg å SE og rydde i dine strategier innen bevegelse og fokus. Du kan benytte prinsippene på egen hånd, eller sammen med en behandler.

Fokus

Fokus defineres her som din evne til å rette oppmerksomheten/bevisstheten mot noe. Ditt fokus vil naturlig variere, og til en viss grad kan du styre det i en ønsket retning. I bildet viser den loddrette pilen mellom hode og kroppen din ”fokus inn”, hvor du kjenner etter dine indre kroppslige fornemmelser, som for eksempel hvordan du beveger deg eller puster. Den buede pilen som går ut i fra hodet og tilbake igjen viser din evne til å observere dine egne mentale prosesser, som når du fokuserer på tanker, følelser og minner. Den kraftigere pilen som peker vannrett utover fra hodet mot blinken representerer din ”fokus ut” mot målene med dine bevegelser og handlinger, som om du treffer målet når du sparker en ball.


Hjernen din gjør kontinuerlig en fantastisk jobb med å sette sammen ulik informasjon, skape forventninger ut i fra tidligere erfaringer og bestemme dine bevegelsesløsninger. Du er, alltid i nået, i en kontinuerlig dialog med deg selv når du kobler sammen kroppslige og mentale prosesser med informasjon fra den ytre verden via sansene. Hjernen lytter også til balanseorganet i det indre øret for å holde deg i balanse, og til kroppens indre organer som blant annet kan gi deg en ”magefølelse”.


Skifte av kontekst, altså omgivelsene rundt deg, vil naturlig nok kunne medføre et skifte av fokus. Dette går begge veier, slik at et fokus kan velge deg og du kan velge fokus.


Så i hovedsak kan din fokus flyttes mellom 3 nivå: inn mot kroppen og dens bevegelser, inn mot det mentale og ut i mot omgivelsene i livet.


Det virker naturlig og mest helsefremmende å variere mellom ulike typer fokus. Med en fleksibel balanse mellom fokus inn og ut kan du skifte mellom å lytte til dine kroppslige og mentale behov, samt ha fokus utover mot det som skjer i livet, og resultatet av dine handlinger. Et helsefremmende fokus behøver både stabilitet og fleksibilitet. Stabilitet gjør det mulig å holde et klart fokus på en ting i gangen, når det er ønskelig, og fleksibilitet gjør det mulig å skifte fokus, når det er ønskelig. Vi kan trenge et stabilt smalt fokus for å se detaljene, og et åpent bredt fokus for å se helheten.


Det er naturlig og OK å bruke fokus i passe porsjoner til både å Observere og Kontrollere ting som skjer i kroppen, i det mentale og i livet.


For å lage struktur og unngå kaos kan du øve på å skille ulike typer fokus og ulike bevegelser fra hverandre. I tillegg kan du øve på å sette sammen ulike fokus- og bevegelsesstrategier til en meningsfull helhet. Basert på dine verdier og mål kan du benytte strategier for å videreutvikle dine personlige styrker, og samtidig ta tak i dine svakheter.


Disse trenbare prosessene kan endres, av og til raskt, men ofte vil en gradvis eksponering med økende belastninger være best.


Din fokus kan komme i ubalanse på ulike måter. Kanskje er din fokus for lite verdibasert, og ikke nok rettet mot dine meningsfulle mål? Kanskje du fokuserer for mye utover mot dine mål, uten å lytte til indre kroppslige og mentale behov? Eller motsatt: kanskje du blir for fanget inn i dine egne mentale prosesser eller kroppslige fornemmelser, og dermed går glipp av meningsfulle aktiviteter? For mye fokus ut kan for eksempel relateres til at det settes uhensiktsmessige høye krav til deg, fra samfunnet eller fra deg selv. For mye fokus inn kan relateres til smerter eller unødig grubling. Ditt fokus kan også bli lite konstruktivt om det er for kaotisk ustabilt, for rigid og lite fleksibelt, for smalt eller for bredt. Med øving, både i daglige gjøremål og via formelle øvelser, er det alltid mulig å bli bedre på fokus.Smerte

Smerte er inkludert på grunn av alle måtene smerte, fokus og bevegelse på godt og vondt kan påvirke hverandre. I utgangspunktet er dette et gunstig beskyttelsessystem hvor du, basert på en total evaluering av fare versus trygghet, avgjør ditt nåværende behov for beskyttelse.  Det er fundamentalt viktig å huske at det er du som produserer smerte, på en måte for å hjelpe deg selv. Tenk derfor gjennom hvordan din beskyttelse/smerte kan påvirke dine strategier innen fokus, holdning, aktivering, bevegelse, spesifisitet og variasjon. I forhold til dine verdier og mål, hvilke strategier synes for tiden å hjelpe deg? Og hvilke synes å hindre deg? Finner du en fornuftig balanse i dagliglivet mellom ulike typer fokus, ulike måter å bruke kroppen på, mellom aktivitet og hvile? Fokuserer du på ting du kan gjøre noe med, eller kaster du bort tiden på grubling eller overdreven beskyttelse?

Bevegelse og fokus i klinikken

Når du sliter med smerter og funksjonsproblemer kan en behandler med oppdatert vitenskapsbasert kunnskap om bevegelse og fokus hjelpe deg. Essensen i individualisert behandling av muskelskjelettplager er å skille, og så settes sammen, ulike fokus- og bevegelsesstrategier. Du kan for eksempel ha behov for å avlære unyttige koblinger mellom bevegelser og smerte. Hvis du varierer bevegelsene lite kan det være nyttig å øve inn alternative strategier. For eksempel: hvis du tenderer mot å sitte sammensunket, og dette bidrar til plager, kan du øve på å rette deg opp på en god måte. Hvis du derimot tenderer mot å sitte i overkant aktivt og anspent, og dette bidrar til plager, så kan du øve på å synke avslappet sammen. Hvis du har en ugunstig vane til å bevege ryggen inn i full bøy, så kan du øve på en mer nøytral stilling. Hvis du derimot er ugunstig fastlåst i en nøytral komprimert stilling med ryggen, så øv heller på avspenning og bevegelse med ulike fokus inn mot, eller bort fra kroppen.


Dette handler ikke så mye om rett eller feil fokus og bevegelse, men om å finne det som er mest nyttig for deg. Ta vare på det som allerede fungerer godt. Kanskje bør du i tillegg utvide ditt repertoar, variere mer, kjenne mer etter eller kjenne mindre etter. Kreativ og morsom utforsking av bevegelse og fokus har ofte den beste læringseffekten. Økt variasjon er ikke nødvendigvis et mål i seg selv, men øv på strategier som er tilpasset deg. Hvis du variere for mye, og dermed ikke har en trygg bevegelsesbase å jobbe ut i fra, så kan du øve på å finne en trygg base. Hvis det er noen bevegelser du ønsker å bli ekstra flink på, så øv masse på dem. Prinsippet om gradvis eksponering for meningsfulle bevegelser kan ofte brukes for å bygge kroppen fysisk, og avlære unødig produksjon av beskyttelse/smerte. Det finnes mange nyttige konsepter innen bevegelse du kan bruke, men ikke bli for fanget i dem. Du kan alltids komme tilbake til de fundamentale prinsippene i ”Bevegelse og fokus”. Bruk gjerne spørreskjemaet ”Min fokus”  for å konkretisere din plan.


Lykke til…

Bevegelses strategier

Innen bevegelse kan både kvalitet og mengde være relevant for din helse. Langs kroppen i bildet beskrives at ditt fokus og dine strategier innen holdning, aktivering, bevegelse, spesifisitet og variasjon kan være spesielt nyttige å se på. Via ”fokus inn” kan du bevisst rette søkelyset mot din; holdning – hvordan du posisjonerer kroppen, aktivering – hvordan du spenner og avspenner ulike deler av kroppen, bevegelse – hvilke bevegelsesstrategier du bruker, spesifikt – at du blir flink på de bevegelsesstrategiene du øver på, og variasjon – at du med fordel kan velge forskjellige bevegelsesstrategier. Selv om du ikke er bevisst på det i øyeblikket, så varierer du automatisk mellom ulike spesifikke strategier innen holdning, aktivering og bevegelse. Og du kan velge å søke etter en god helsefremmende balanse mellom av og til å fokusere innover mot kroppen og bevegelsene, men oftest bare la det skje automatisk.


I verste fall kan dine ugunstige bevegelsesvaner stresse kroppen, og bidra til plager. For mye aktivitet kan skape overbelastning, og forfall kan bli resultatet om du hviler for mye. Hvis du derimot øver opp en kvalitativt god og variert kroppsbruk med passe mengde og intensitet i belastningene, så kan dette virke både forebyggende og behandlende.


Å øve på ulike fokus og bevegelsesstrategier kan du gjøre både via formell trening, og funksjonelt i dagliglivet. Husk at alt er bedre enn ingenting. Både din kropp og din fokus er alltid med deg, så det er store muligheter for å øve!


Du må oftest observere noe før du kan endre det. Det kan være nyttig å øve opp en bevisst evne til å skille/differensiere og sette sammen/integrere ulike måter å bevege seg på. Kan du skille ulike bevegelser fra hverandre? Kan du holde en del av kroppen i ro, mens du beveger en annen del? Kan du stramme en del av kroppen, men samtidig slappe av i en annen? Du kan bruke ”fokus inn” for å øve opp evner til å skille ulike bevegelsesstrategier, og du kan bruke ”fokus ut” for å sette bevegelser sammen til meningsfulle prestasjoner for å nå dine mål. Mye god kroppskontroll og fysisk robusthet kan bygges via en naturlig automatisk ”fokus ut”, som når du er i ”flytsonen” og løper nedover en kupert sti med et mål om å komme deg raskt og trygt ned. Det er en god følelse når bevegelsene går av seg selv.


Du, som alle mennesker, vil ha ulike styrker og svakheter innen dine fokus- og bevegelsstrategier. Økt kunnskap og bevissthet om hva som er nyttig for deg kan gi et godt utgangspunkt for å videreføre eller videreutvikle dine styrker, samtidig som du øver på å bli bedre på dine svake sider.DU KAN LASTE NED

(TRYKK PÅ BILDENE)

Bevegelse og fokus

Spørreskjema

"Min fokus"